GEOFFREY COWLES


508-910-6397
gcowles@umassd.edu

CV

MIT Sea Grant Publications

An unstructured-grid, finite-volume community ocean model FVCOM user manual (3rd edition)
Changsheng Chen, Robert C Beardsley, Geoffrey Cowles, Jianhua Qi, Zhiqang Lai, Guoping Gao, David Stuebe, Qichun Xu, Pengfei Xue, Jianzhong Ge, Rubao Ji, Song Hu, Rucheng Tian, Haosheng Huang, Lunyu Wu, Huichan Lin
2012, MITSG 12-25
Technical reports

A Non-Hydrostatic Version of FVCOM, Part I: Validation Experiments
Zhigang Lai, Changsheng Chen, Geoffrey Cowles, Robert C Beardsley
2011, MITSG 11-02
Journal, book, proceeding reprints

A Non-Hydrostatic Version of FVCOM, Part II: Mechanistic Study of Tidally Generated Nonlinear Internal Waves in Massachusetts Bay
Zhigang Lai, Changsheng Chen, Geoffrey Cowles, Robert C Beardsley
2011, MITSG 11-03
Journal, book, proceeding reprints

Tidal Dynamics in the Gulf of Maine and New England Shelf: An Application of FVCOM
Changsheng Chen, Haosheng Huang, Robert C Beardsley, Qichun Xu, Richard Limeburner, Geoffrey W Cowles, Yunfang Sun, Jianhua Qi, Huichan Lin
2011, MITSG 11-26
Journal, book, proceeding reprints

An Unstructured-grid Finite-volume Surface Wave Model (FVCOM-SWAVE): Implementation, Validations and Applications
Jianhua Qi, Changsheng Chen, Robert C Beardsley, Will Perrie, Geoffrey Cowles, Lai Zhigang, W. Perrie, G. W. Cowles, Z. Lai
2009, MITSG 09-22J
Journal, book, proceeding reprints